Kategorie

Szukaj

Regulamin sklepu


1.    Sklep internetowy ebursztyn.pl prowadzi Bursztynowe Centrum z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nadwiślańska 16  , NIP 583-101 -69 -34, Regon 190859568.
2.    Domniemywa się, że składający zamówienie („Użytkownik”) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4.    Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do ebursztyn.pl
5.    Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
6.    Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu ebursztyn.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Bursztynowe Centrum zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
7.    Bursztynowe Centrum  w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
8.    Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
9.    Użytkownik może zamówić biżuterię  oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy biżuteria trafi do regularnej sprzedaży.
10.    W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
11.    Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego ebursztyn.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
12.    Wartość zamówienia zawierająca upusty i rabaty, może zostać dodatkowo zmnieniona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.
13.    Bursztynowe Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
14.    Bursztynowe Centrum zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
15.    Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni). W przypadku Przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą kompletacji wszystkich zamawianych wyrobów.  Datą realizacji zamówienia jest wówczas data określona „w realizacji od (dd.mm.rr)” przy konkretnym tytule. Data ta może ulec zmianie.
16.    Bursztynowe Centrum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.
17.    Bursztynowe Centrum pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie
18.    Bursztynowe Centrum może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach "ebursztyn.pl
19.    Promocje dostępne w sklepie internetowym ebursztyn.pl nie łączą się ze sobą.
20.    Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 17 wliczony jest w kwotę pobrania.
21.    Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym bądź fakturą Vat . Klient, który wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję, w trakcie składania zamówienia bądź w profilu konta, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej właściwej do przesyłania tego typu faktur. W takiej sytuacji Klient nie otrzyma faktury w wersji papierowej. Zgoda ta może zostać w każdym czasie cofnięta.
22.    Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem na konto Bursztynowe Centrum. Bieżące formy płatności określone są na stronie W przypadku zamówień obejmujących biżuterię  w przedsprzedaży nie można wybrać formy płatności za pobraniem.
23.    W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Bursztynowe Centrum ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
24.    Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej eburszty.pl są własnością Bursztynowe Centrum i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
25.    Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty w sklepie internetowym ebursztyn.pl („Nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Bursztynowe Centrum
26.    Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Bursztynowe Centrum może kierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.
27.    Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym eburszty.pl - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
28.    W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z      Bursztynowe Centrum za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wypełniając formularz kontaktu na stronie Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
29.    Zgodnie z "Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721), Nabywca będący konsumentem, może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, z wyłączeniem zapisów wskazanych pkt 30. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, uprawnienie to przysługuje, jeśli nie zostało usunięte ich oryginalne opakowanie,. Zwroty prosimy kierować na adres Helion z dopiskiem „zwrot”. Nabywca dokonuje zwrotu na swój koszt.
30.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
31.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
32.    Nabywca wyraża zgodę na przesłanie przez Bursztynowe Centrum wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych wyrobów. Nabywca ma prawo nie wyrazić niniejszej zgody, poprzez niewskazanie adresu e-mail odznaczając odpowiedni „check box” podczas składania zamówienia.
33.    Składając zamówienie w sklepie internetowym ebursztyn.pl ,  Nabywca wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez ebursztyn.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., swoich danych osobowych, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w ebursztyn.pl , zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. Ankieta dotyczyć będzie wyłącznie jednego zamówienia, a adres e-mail zostanie wykorzystany jednorazowo, tylko w celu przesłania ankiety Nabywcy. Można nie przekazywać swojego adresu e-mail odznaczając odpowiedni „check box” podczas składania zamówienia.
34.    Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności internetowej bursztyn.pl

35.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2011.
36.    Bursztynowe Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.ebursztyn.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.


Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego ebursztyn.pl prosimy przesyłać na adres  ebursztyn.pl Szukaj

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podane ceny są cenami brutto

Koszyk Realizuj zamówienie

PayPal